09165000672

شماره های امداد خودرو اهواز

09165000673

شماره تماس های امداد خودرو در اهواز

در هر ساعت از شبانه روز می توانید با شماره های امداد خودرو های سیار ما تماس بگیرید و یا با شماره ی 0613108 تماس حاصل فرمایید.
وضعیت منطقهشماره تماس
امداد خودرو سیار زیتون کارمندی06134454885
وضعیت منطقهشماره تماس
امداد خودرو سیار کیان پارس 06133914492
وضعیت منطقهشماره تماس
امداد خودرو سیار کوی ملت 06134478779
وضعیت منطقهشماره تماس
امداد خودرو سیار سایر مناطق06132231305